عوارض واریس ودمان آنها باRF ولیزراندوواسکولر(لیزرعمقی) درکلینیک واریس دکترمحمودهادی زاده:
اگزمای پوستی:
درمقالات قبلی ، به تعدادی ازعوارض واریس اشاره ودرموردآنهابه بحث وبررسی پرداختیم وبیان شدکه واریس نه تنهاازنظرظاهری، بلکه همچنین ازنظرعوارض وبیماری های همراه، می تواندچالش برانگیزبوده وسبب بروزمشکلات مختلف برای مبتلایان گرددکه این عوارض واریس، درکلینیک واریس اصفهان(بهترین کلینیک واریس کشور)بالیزرواریس، آراف ، چسب واریس ، اسکلروتراپی واریس و....توسط دکترمحمودهادی زاده، فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی/فلبولوژی درمان می شود.
دراین مقاله، به یکی دیگرازعوارض واریس می پردازیم که اگزمای پوستی است وروش درمان آن راهمانند سایرعوارض واریس، درکلینیک واریس اصفهان بیان می کنیم.

اگزما یابعبارت دیگر، درماتیت، التهاب پوست است که می تواندمنجربه پوسته ریزی، خارش ،قرمزی ، تورم وسایرعلائم شودویکی ازعوارض واریس است.

درماتیت، علل گوناگونی داردکه ازجمله آنهامی توان به درماتیت تماسی، درماتیت آتوپیک(التهاب پوست بدون داشتن علت مشخص)، درماتیت سبورئیک، درماتیت موضعی ناشی ازخاراندن و.....اشاره نمود

امایکی ازانواع مهم اگزماودرماتیت، درماتیت ناشی ازاستازخون (باقی ماندن خون درپا)است.

عوارض واریس
(لازم بذکراستکه دربرخی متون پزشکی، درماتیت رادرمواردی که عامل خارجی مسبب ایجادبیماری باشدبکاربرده واگزمارادرمواردی که بیماری اندوژن وجودداشته باشند، بکارمی برند)

درماتیت ناشی ازاستاز(stasis dermatitis)، باعث بثورات پایین پاهاایجادمی شوند که ناشی ازبازگشت ضعیف خون به قلب می باشد.معمولاقسمت داخلی پایین پا، بیشترازقسمت خارجی، درگیرمی شود.

بدلیل آنکه واریس ونارسایی های وریدی ، می توانندباعث کندی جریان خون ازپاهابه سمت قلب شوند، تورم وبثورات شناخته شده درماتیت استازی می توانندرخ دهند.

درمورددرمان واریس ودرمان عوارض واریس ،بایدبخاطرداشت که بهترین درمان عوارض واریس، درمان واریس استکه دراین مورد، استفاده ازRF ولیزرداخل عروقی(اندوواسکولار) تحت گایدسونوگرافی، بهترین درمان است.

ازدیگردرمانهای قابل استفاده دردرمان عوارض واریس ناشی ازاستاز، می توان به استفاده ازوازلین وچرب کردن موضع اگزما ونیزاستفاده ازجوراب واریس، استفاده ازاستروئیدهاو.....اشاره نمود

درصورت استفاده صحیح ازاندوواسکولار آراف یااندوواسکولارلیزر(لیزرواریس)، علت اصلی اگزما (استازمداوم خون) بطورکامل درمان شده وتجربیات نگارنده نشان می دهدکه اگزما، بسرعت درمان می گردد.
طبیعتاهرچه زودتربرای درمان واریس اندوواسکولراقدام شود، اگزماوسایر عوارض واریس ، سریعتر درمان می شوند.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •