تب حاد روماتیسمی:

میزان فراوانی بیماری روماتیسمی قلب در کودکان بسیار ی از کشورهای در حال توسعه بالا باقی مانده است.ارقامی افزون بر 30در100000 کودک مدرسه رو در این رابطه گزارش شده اند.
بازتاب اقتصادی حاصله در این کشورها چشم گیر است.
علیرغم نزول موارد بروز تب حاد روماتیسمی(تب حادرماتیسمی)(تب روماتیسمی) به سطوح بسیار پایین در جریان اواخر دهه هفتاد،در سالهای میانی دهه 1980،نواحی مختلفی از امریکا که از لحاظ جغرافیایی پیوندی باهم نداشتند،شاهد ظهور مجدد تب روماتیسمی حاد بودند.دلایل این پدیده هنوز شرح داده نشده اندولی.یک احتمال ظهور سوش های ویرولان تراسترپتوکوک گروهA میباشد.دراین ظهور مجدد بیماری سروتیپ های متعددی شرکت داشته اند.آنچه شایان توجه خاص میباشد آنست که تب روماتیسمی حادهمیشه بعنوان بیماری که به همراه فقر خودرا مینمایاند شناخته شده،لکن در ظهور مجدد بیماری در دهه 1980،اساسا خانواده های متعلق به طبقه متوسط که براحتی به مراقبت های طبی دسترسی داشتند مبتلا گردیدند.
پاتوژنزتب روماتیسمی حاد:
اگرچه ارتباط بین تب رماتیسمی حادو سابقه ابتلا به عفونت مجاری تنفسی فوقانی با استرپتو کوک گروه A واضح و روشن است،لکن مکانیسم بیماری زائی که باعث بروز این بیماری بایک فاصله چند هفته ای از عفونت اولیه میگردد ناشناخته باقی مانده است.فرضیات متعددی ارائه داده شده اند.عدم وجود توضیح قابل قبول برای پاتوژنز بیماری تب روماتیسمی تا حدی به کمبود شواهد تجربی یا بالینی در مورد نقش مشخص هر یک از آنتی ژنهای سوماتیک یا خارج سلولی استرپتوکوک گروه A مربوط می شود.
ادامه دارد.‌....
تب3

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •