اثرات پرتوهابرقلب:

(اثرات مضراشعهx)(اثرات براشعه ایکس بربدن)
پریکاردیت فشارنده و پریکارد فشاری _مایعی effusive constrictivi با شیوع کمتری دیده شده ، ولی ممکن است تا چندین سال بعد از لحاظ بالینی بصورت بارز دیده نگردند.
پریکاردیت فشارنده مخفی ممکن است ایجاد شود. تشخیص بیماری پریکارد در اثر اشعه، اساسأ بر مبنای رد سایر علل استوار است. پریکارد عفونی در بیمار مبتلا به ضعف ایمنی، هیپوتیروئیدی در بیمار مبتلا به لنفومی که قبل از پرتو درمانی تحت لنفانژیوگرافی قرار گرفته پریکاردیت فیبرینو :قلب بیمار 26ساله مبتلا به گرفتاری قلب در اثر اشعه که در آن ضخیم شدن آندوکارد رسوب فیبرین در زائده دهلیز راست (RAA)، بطن راست (RV) و تنه شریان ریوی(PT) دیده می‌شود.
قسمتی از بطن راست یک بیمار 29ساله که در آن ضخامت اپی کارد و رسوب فیرینو (F) ملاحظه می گردد.
ناشی از دارو(CYCLOPHOSPHAMID_DOXORUBICIN) و پریکاردیت بعد از سکته قلبی جز عللی هستند که در تشخیص افتراقی لازم است مدنظر قرار گیرند. تمایز بین متاستاز به پریکارد و بیماری پریکارد حاصله از اشعه اغلب دشوار است. با اکوکاردیوگرافی می توان متاستاز به پریکارد و چسبندگی بدنبال اشعه را مشاهده کرد. با پریکاردیو سنتز در 90 درصد موارد می توان متاستاز سرطانی را تشخیص داد. در بقیه موارد، بخصوص بیماران مبتلا به لنفوم بیوسی از پریکارد برای تشخیص قطعی الزامی است.

تاثیر پرتوها برقلب

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •