بهترین دکتر واریس:


بهترین متخصص واریس ، دکترمحمودهادی زاده ، موسس مرکزواریس اصفهان(32242164_031) باداشتن بالاترین مدارک تحصیلی دررشته های گوناگون مرتبط باعروق ونیز قلب، سالهای متمادی است که به درمان واریس وبیماریهای عروقی دیگر، بااستفاده ازروشهای اندوواسکولر(مانندلیزرواریس، چسب واریس وسایرروشهامی پردازند.

بهترین متخصص واریس کشور(بهترین دکترواریس کشور)(بهترین متخصص واریس ایران) درواقع پزشکی استکه درکنارگذراندن دوره های گوناگون آموزشی درمراکز آموزشی معتبردنیا، بتوانددرمرکزواریس خود، مجموعه ای ازبهترین دستگاههاومتدهای درمانی اندوواسکولرواریس وسایربیماریهای عروقی رافراهم کند.

واین مهم درمرکزواریس اصفهان فراهم شده ودلیل انتخاب دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس ایران(بهترین متخصص واریس کشور) (بهترین متخصص درمان واریس) آنستکه دکترهادی زاده(دکترهادیزاده) درکنارداشتن بهترین مدارک تحصیلی مرتبط، مرکرواریس اصفهان رابابهترین امکانات لازم راه اندازی نموده اند.

درمرکزواریس اصفهان، انواع درمان واریس وبیماریهای عروقی بااستفاده ازروشهای درمانی فوری وبدون نیازبه بیهوشی وبستری ، توسط شخص دکترهادی زاده، بعنوان بهترین متخصص واریس کشور(بهترین متخصص درمان واریس) (بهترین متخصص واریس درایران) دراختیاربیماران محترم مبتلابه واریس قراردارد

شماعزیزان جهت گرفتن نوبت ویزیت ازمرکزواریس اصفهان ومعاینه توسطدکترهادیزاده بعنوان بهترین متخصص واریس کشور(بهترین دکترواریس ایران)، باشماره تلفنهای مرکزواریس اصفهان تماس حاصل فرمائید.
5 و 32242164 _ 031

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •