بهترین متخصص واریس

دکترهادی زاده(03132242165 / 09211016462) که عضوکالج کاردیولوژی امریکا وانجمن قلب امریکاهستند وازسالهاقبل درمورد جدیدترین روشهای درمان واریس به بررسی وتحقیق می پردازند، بعنوان بهترین متخصص واریس ایران (بهترین متخصص واریس کشور) شناخته وموردتوجه گسترده هموطنان گرامی که بدنبال یافتن بهترین کلینیک واریس کشور وبهترین متخصص واریس کشورهستند، بوده وهستند.
روشهای درمان واریس که درسالهای اخیردرکشورهای پیشرفته ازنظرپزشکی مورداستفاده برای درمان واریس می باشند، شامل لیزرواریس ، اراف واریس، چسب واریس ، اسکلروتراپی واریس وسایرروشهای درمانهای قطعی ودائمی می باشند.
دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس ایران (بهترین متخصص واریس کشور) سابقه هزاران درمان موفق درزمینه بیماری های وریدی وواریس بالیزرهای داخل عروقی وآراف، انسدادهای سرخرگها ودرمان بابالون واستنت، بیماریهای عروق لنفاوی ودرمان لنفادم و.....درکارنامه درخشان خودداشته و موفق شده اندهزاران بیمارکه مبتلابه انواع بیماریهای عروقی بوده اندرابطورکاملاموفقیت آمیزودائمی ، تحت درمان کامل قراردهند.
درمان واریس وبیماری های عروقی ، قدمت بسیارطولانی داشته ودرگذشته، بااستفاده ازروشهای سنتی وداروهای گوناگون ، سعی دردرمان این بیماریهاداشته اندکه البته درمانهای خوراکی که بکارمی رفته اند، صرفاجنبه تسکین دردوعوارض داشته وهرگزموفق نمی شدندکه درمان کامل بیماری رابهمراه داشته باشند لیکن استفاده ازدرمانهای جدیدواریس، که توسط دکترهادی زاده بکاربرده می شود، جنبه درمانی کامل داشته وهیچگونه عوارضی نداشته ودرمان کامل رانیزبرای بیماران بهمراه داشته اند.
جهت گرفتن نوبت ویزیت ودرمان، می توانیدباشماره تلفن های زیرتماس حاصل فرمائید
03132242165 _ 09211016462

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •