عوارض واریس ودرمان آنهاباRFولیزرداخل عروقی عمقی:

ادامه مبحث ادم وادم مچ پا:
درمقالات قبلی، خاطرنشان شدکه یکی ازعوارض نسبتاشایع واریس ونارسائی های وریدی، ادم مچ پا(ورم مچ پا) است که وجودبرخی بیماریهای همزمان ، می تواندادم مچ پاراتشدیدنماید.

همچنین اشاره شدکه دربسیاری موارد، ادم مچ پا، تنهاناشی ازواریس ونارسائی وریدی نمی باشدبلکه علل دیگری همچون وجودهمزمان لنفادم، استفاده همزمان ازداروهای خاص و...نیزبایستی مدنظرقرارگیرند.

درصورتی که لنفادم ، همراه بانارسایی وریدی ، باعث ایجادادم مچ پاشده باشد، بنابرتجربه شخصی نگارنده ،غالباچهره تی پیک بیماری، چهره لنفادم ونارسایی عروق لنفاوی می باشدکه مهمترین علت این مسئله، آنستکه درمقایسه علل اصلی ادم پا(وهمچنین ادم مچ پا) ، ادم ناشی از
لنفادم، غالباشدیدتروباعلائم بارزتری همراه می باشند،وغالبا تشخیص ادم لنفاوی(ناشی ازلنفادم)راحتترازادم ناشی ازنارسایی های وریدی است، چراکه درلنفادم،معمولاادم غیرگوده گذار، بانمای تی پیک افتادگی خاص قسمت پایینی پامشاهده می شودکه اغلب باادم یکدست ناشی ازبیماریهای وریدی قابل افتراق می باشد.
نکته قابل ذکردیگر، آنستکه آیاسندرمهای فشاربروریدها نیزمی توانندباعث ایجادادم مچ پاشوندیاخیر؟

عوارض واریس2
ازاین سندرمها، دومورداصلی، یکی سندرم می ترنرودیگری سندرم نوت کراکراست .سندرم می ترنر غالبادراثرفشارشریان ایلیاک راست بروریدایلیاک چپ اتفاق می افتددرحالیکه سندرم نوت کراکرغالبادراثرفشاربروریدرنال چپ ناشی ازگیرافتادن آن بین شریانهای آئورت شکمی وسوپریورمزانتریک است.

هردواین سندرمها، می توانندباعث ایجادواریس ونیزادم اندام تحتانی شوندکه غالبابصورت جنرالیزه است، هرچندممکن است درابتدا، بصورت لوکال تظاهریابدوبتدریج ادم آن جنرالیزه شود.
ادامه دارد.....عوارض واریس1

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh

دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2


تماس
  • اصفهان ، خیابان شمس آبادی مجتع قمر الدوله واحد 309
  • تلفن : 32242164-32242165-031-09138991980
  • ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • ساعات کاری : عصرها ( لطفا" هماهنگی تلفنی بفرمایید.)