عوارض واریس (قسمت چهارم)
 
زخمهای واریسی
 
درمقالات قبلی ، به برخی عوارض مربوط به واریس اشاره کردیم .دراین مقاله ، بصورت خلاصه به بحث پیرامون زخمهای وریدی وواریسی می پردازیم.
این زخمهابصورت کلی به دودسته قابل تقسیم هستند: یک دسته، زخمهای حاد که معمولا باعث خونریزی های شدیدوتهدیدکننده حیات می شوند و دسته دوم زخمهای مزمن که عمومامقاوم به درمان بوده وباعث ترشحات خونابه ای مزمن دربیماران مبتلابه واریس می گردند.
 
زخمهای حادعموما درواریسهای رتیکولرمشاهده می شوندکه گهگاه باعث خونریزی های ماسیووشدیدشده وکنترل خونریزی آنهاغالبابسیار مشکل می باشد.زخمهای مزمن عموماناشی از واریسهای طنابی شکل بوده وغالبا همراه باتغییررنگ شدیدپوست وترشحات چرکی وخونابه ای بوده وبیماران ازسوزش وعفونت شاکی هستند.مطالب کامل دراین زمینه درسایت دکترهادی زاده وابسته به مرکزواریس اصفهان( مجهزترین مرکزواریس کشور) دردسترس شماست.
 
درمان هریک ازمواردفوق وهریک ازعوارض واریس، بسته به شرایط بیمارونوع ضایعه ونیزشدت درگیری، متفاوت است ودرمرحله نخست بایستی علت زمینه سازایجادزخم رابررسی ودرمان نمود.لیکن بصورت کلی می توان گفت که زخمهای حاد عموماازطریق اسکلروتراپی وزخم های مزمن ، عمدتاازطریق اندووسکولرابلاسیون(لیزرواریس، RF،GLUE و.....درمان می شوند.
 
تجربه نگارنده ( دکترهادی زاده) نشان می دهد که درمان صحیح واریسهای رتیکولر، باعث پیشگیری قطعی ازایجاد خونریزی های جدیدخواهدشدونیزدرمان واریسهای طنابی ونارسایی های وریدی داخلی نیزباعث درمان قطعی وپیشگیری ازتکرارزخمهای واریسی مزمن می شود.
 
بهترین روش درمان درکنترل ومهارودرمان واریس وعوارض واریس، استفاده از لیزرواریس ، چسب واریس، آراف واریس وسایرموارداندوواسکولربرای درمان واریس است .درکلینیک واریس اصفهان ( مرکزواریس اصفهان) انواع روشهای درمانی فوق ،که  بصورت قطعی وبدون بازگشت باعث درمان واریس می شوند، دراختیاربیماران محترم قراردارد.
 
لازم ّبذکراستکه هرچه بیماران برای انجام لیزرواریس وسایرروشهای درمان واریس بصورت اندوواسکولر، زودترمراجعه نمایند، میزان بهبودی ورسیدن به درمان قطعی، سریعتروبهترخواهدبود.
 
 

 
 
جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده
 
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
 
تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :
 
عدد ۱۳۰   رابه سامانه  ۱۰۰۰۸۵۹۰  
 
ارسال یا عبارت  @nobattt  رادرتلگرام سرچ کنید.
شماهمچنین می توانیداطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
 
 
 
 
 
 
 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •